HO BUGT SEJLKLUB

Sidste nyt 9. december 2000

Læs her hvad der sker i klubben:
Nyhederne ligger udskrevet i klubhuset i Hjerting snarest efter offentliggørelse her.

Link til HBS-nyt 1999

9/12-2000

10. ordinære generalforsamling i Ho Bugt Sejlklub d. 22.11.2000.

Punkt 1. Valg af dirigent:

Valget faldt på Ole Hansen som konstaterede at generalforsamlingen var varslet i henhold til klubbens vedtægter og derfor var lovligt indvarslet.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Bestyrelsens beretning 2000.

Årtusindskiftet havde en orkan som optakt, så der var ikke tvivl om hvem, som bestemmer over vind og vejr. Det kostede en enkelt Wayfarer livet og jollepladsen fik en omgang tæsk.

I januar startede klubaktiviteterne med et par arbejdsmøder på havnen i de nye lokaler, hvor der blev lavet et arbejdsbord og sat nogle reoler op. Klubbens Wayfarerjoller blev beset og vurderet. Men selv om det er godt med hallen på havnen, fik aktiviteterne dér i vinters ikke rigtig fat i medlemmerne. Der var både koldt og ikke videre rart at være, hvis man ikke lige arbejdede sig til varmen.

En håndfuld aktive fik givet den en skalle med jollepladsen, som var blevet slemt tilredt af orkanen og kommunen lavede lidt senere på foråret nogle reparationer. Vi havde fået løfte om asfalteret kørevej, men det blev kun til få meter.

Bruno og Tage i klubhusudvalget lagde et forslag frem for kulturforvaltnigen m. h. t. renovering og etablering af badefaciliteter - noget som er yderst tiltrængt. Men udgifter til kommunale ejendomme efter orkanen har udskudt dette.

Klubbens hjemmeside kom for alvor igang i løbet af foråret og Jens´mail-liste har vist sig at være en effektiv kommunikationsmulighed for medlemmerne. Hjemmesiden er desuden et godt vindue ud til verden. Så vi kan være glade for det kæmpearbejde Jens lægger i den.

Standerhejsningen i foråret med den tilhørende arbejdsdag blev en af forårets store aktive dage på tværs af generationer. Godt 30 aktive i alle aldre var mødt frem for at give et nap med. Vejret var strålende af sol.

I år har der tilsyneladende ikke henligget uvedkommende joller i samme grad som sidste år - vist kun en enkelt. Til gengæld har der ligget nogle Wayfarere, som næsten ikke har været på vandet. Vi har været forskånet for hærværk - bortset fra en enkelt rude, som er blevet knust.

Hobie-sejlerne, som nu stormer frem i klubben, kan glæde sig over, at de - efter hårdt arbejde i bestyrelsen - nu kan sejle i hele Vadehavet. Der blev i tilladelsen fra Skov- og Naturstyrelsen understreget, at tilladelsen kunne trækkes tilbage. SÅ SEJL NU PÆNT, så I kan undgå det, Hobie-sejlere!

Vi har haft et godt samarbejde med de øvrige vandsportsklubber på havnen. Også selv om det er begrænset, hvor meget vi har været dér efter 1. maj.

Der er, hvis nogle af Jer ikke har bemærket det, ændret lidt i afmærkningen ude på vandet. Det kan I se nærmere om på opslagstavlen eller på hjemmesiden. Det har ingen større betydning for os.

Sejlerskolen ar været meget aktiv og uden mange aflysninger. Det hele startede med en grundig overhaling af jollerne og sluttede først omkring 1. oktober. Tre af sejlerskoledeltagerne har købt Wayfarer, som vi regner med at se hernede på pladsen i næste sæson.

Årets første sommerstorm ødelagde årets Barometersejlads, men heldigvis blev de resterende kapsejladser gennemført sommeren over - omend med mindre deltagerantal end vanligt.

I modsætning til seniorerne i W-joller er Opti-sejlerne utroligt aktive. Jeg har ikke styr på antallet. Men det er blevet til mange, mange gode sejladser og flotte placeringer både nær og fjern. De unge sejlere gør det rigtig godt, godt hjulpet af mange aktive voksne, som tillige med har det skægt.

Det nye scoop i HBS lige nu er Hobie Cats, hvor interessen for alvor er øget i år. Engang havde HBS landet største W-fleet. Mon vi nu får landets største Hobie-fleet? Aktiviteten i Hobie-klassen er bemærkelsesværdig og væksten i klassen er nær ved 700%. Onde tunger kalder Hobier for tømmerflåder, men sjov er den at sejle og klassen vil givet tiltrække yngre sejlere med hang til dramatik og vandgang. Klassen kan måske redde klubben fra at sande til ligesom rampen.

Rampen, vores livsnerve til vandet, har været tilsandet. Problemet er påtalt overfor kommunen, men det vi har besluttet er at se problemet på vinteren over. En trøst kan så være trappen fra baghaven ned til jollepladsen er blevet udbedret i år, så der kan komme mere sammenhæng mellem klubhus og hav.

Vi har atter i år deltaget i idrætsnatten på havnen, hvor mange interesserede sig for vore joller. En god PR for klubben, skønt den bedste PR nu er joller på vandet.

Sidst på sæsonnen bar Ungdomsafdelingens ihærdige arbejde med at skaffe sponsormidler til nogle undomsjoller så frugt. Med Henriette og Hardy i spidsen er der stablet støttemidler på benene fra Esbjerg Kommune, Tuborg Fondet, Oscar Nielsen m. flere - i alt 70.000 til køb af 2 Hobie Cats, som sammen med den øvrige flåde på 6 Hobier skal blive et stort aktiv for de yngre sejlere - også de som er færdige med optimisten.

Planerne i Ungdomsafdelingen er store for den kommende sæson. Jeg tror virkelig, at det liv, der pustet i klubben med det nye initiativ. Med det gode kammeratskab og den gode ånd. Med den stabile økonomi (som Jørgen vil komme ind på herefter). Med den gedigne tilgang af opti-sejlere. Med den stigende forældreopbakning. Med W-sejlerskolens opblomstring og ikke mindst med den store opbakning fra en lang række aktive og positive, glade medlemmer. Ja, så vil den kommende sæson, som vist tillige er en jubilæums-sæson, blive helt kanon.

I har set på indkaldelsen, at jeg ikke genopstiller til bestyrelsen. Men jeg vil trygt overlade roret til en anden skipper i sikker forvisning om, at andre vil føre den veltrimmede, stolte skude, HBS, sikkert videre ud på fremtidens oceaner.

Tak for godt samarbejde i en god bestyrelse.

Tak til Jer alle for nu og for en god sæson.

Gunnar

Bemærkninger til formandens beretning:

Bestyrelsesformandens beretning godkendt enstemmigt.

Punkt 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år:

Jørgen Jørgensen fremlagde regnskab for år 2000.

Spørgsmål til regnskabet:

Der blev spurgt hvad posten forsikring omhandlede. Ting som er forsikret i klubben, er 2 Wayfarer joller, Optimistjoller, Aluminiums følgebåden samt 3 påhængsmotorer.

Der blev spurgt hvorfor posten "Klubhus inventar" på 2650 kr. ikke var kommet ind som tilgang på klubhuset og derved afskrevet under klubhus på Balancen. Der blev fra Jørgen Jørgensen svaret at disse udgifter var til den løbende drift og derfor ikke kunne betragtes som en forhøjelse af klubbens aktiver.

Der blev spurgt hvad forrentningen er på klubbens girokonto. Dette vides i skrivende stund ikke med sikkerhed, men der blev orienteret om at klubben forventer at skifte bank til en PC bank til næste år. Bare på Giro gebyr kontoen er der store penge at spare.

Der blev spurgt hvad udgiftposten på kr. 9606 til vedligehold på Wayfarer blev brugt til. Der blev gjort opmærksom på at hovedparten af disse udgifter, kr. 7790, var til en ny mast.

Regnskabet blev derefter godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder beslutningen om bestyrelsens kontingentfrihed:

Jørgen Jørgensen fremlagde regnskabet for år 2001.

Spørgsmål / ændringer til budgettet:

Der blev spurgt hvorfor at vedligeholdet for optimistjoller var 3 doblet i forhold til hvad der var brugt sidste år. Dette blev begrundet med at bestyrelsen skønnede at der var flere joller som efterhånden trængte til at blive vedligeholdt.

Der blev spurgt hvorfor der ikke i budgettet var en post som hed "Leje af Wayfarer". Det blev besluttet at oprette en post med dette navn og pris fastsætte denne indtægt til kr. 500. Endnu en post vil blive lavet med navnet "Leje af Hobi-cat" og også denne pris fastsættes til kr. 500.

Der blev spurgt om ikke udgiften for vedligehold af motorer på kr. 6000 var temmelig høj for at skifte olie og smøre og om der måske skulle skiftes fra Vest Marine tilbage til Ketner som tager kr. 1500 – 2000 for samme opgave. Formanden svarede at grunden til at vi brugte Vest Marine var, at de har sponsoreret den store motor, samt at de faktisk checkede og vedligeholdt motorerne, mens Ketner bare skiftede olie og skyllede motorerne med ferskvand. Derfor den store prisforskel. Det blev besluttet at fortsætte med at bruge Vest Marine da vi har brug for at disse motorer altid virker.

Per fortalte at begge Wayfarer kraftigt trænger til at blive slebet ned og malet af en professional maler og spurgte om ikke nogle af pengene sparet på sidste års budget kunne overføres til dette år. Udgiften til at få begge både slebet ned og malet forventes at blive ca. kr. 10000, hvorfor den budgetterede udgift til vedligehold af Wayfarer joller skulle sættes op til kr. 13000. Der blev stemt om denne forhøjelse og afstemningen viste at der var 16 medlemmer for, ingen medlemmer imod, mens 3 undlod at stemme, hvorfor at den budgetterede udgift til vedligehold af Wayfarer jollerne sættes op til kr. 13000.

Der blev spurgt om at der ikke skulle sættes flere penge af til Optimist vedligehold, men det blev afvist af ungdomsudvalget som sagde at det klarede forældrene selv.

Udgiften på "klubaktiviteter" på kr. 1000 blev også diskuteret og der blev fremsat et forslag om at få en kapsejls regel ekspert over at holde foredrag om ændringerne af kapsejlads reglerne. Dette blev i første omgang afvist, da klubben selv har medlemmer som er helt up to date med kapsejlads reglerne. Derfor vil Ernst Henriksen blive opfordret til at afholde en "regel aften".

Udgiften på "Pakhuset" på kr. 1000 blev diskuteret og om beløbet var sat højt nok. Dette blev afvist da Pakhuset er tænkt som kørende på "gør del selv" basis og fordi der ikke foreligger nogle fastlagte planer for pakhuset.

Omkring bestyrelsens kontingentfrihed har bestyrelsen, efter utallige stikpiller, vedtaget at den ikke længere er fritaget for at betale kontingent.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen opfordrede til at fortsætte med kontingenterne som i de sidste år, altså kr. 1000 for et medlem med bådeplads. Denne beslutning blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 6. Behandling af indkomne forslag:

Forslag 1 fra bestyrelsen:

Det foreslås, at mastemærkereglen bortfalder som garanti for gyldig ansvarsforsikring, men gælder fremover som synlig kvittering for medlemsskab og skal påklistres båden på et synligt sted dvs. på masten og, hvor en sådan ikke findes på agterspejl udenfor evt. presenning.

Presenninger skal påføres sejlnummer. eller medlemsnavn nærmest stævnen, således at identifikation er mulig.

Forslaget blev splittet op i 3 forslag, hvorefter der blev stemt om disse.

A:) Nyt mærke som afløser mastemærket. Ændringen blev vedtaget.

B:) Nyt mærke viser at medlemmet er medlem af klubben og viser ikke om ansvarsforsikringen er betalt. Bemærkning om at der i jollepladsens vedtægter står, at alle joller på pladsen skal have en gyldig ansvarsforsikring. Denne ændring blev vedtaget.

C:) Båd presenningen påføres sejlnummer. Vedtaget med 7 stemmer og 4 stemmer imod.

Forslag 2 fra bestyrelsen:

Der laves en ny pladsregistrering i foråret 2001, hvoraf det fremgår, hvilke joller som ligger hvor. Bestyrelsen udarbejder en ny synlig måde og gennemfører den.

Ændringen blev vedtaget.

Forslag 3 fra bestyrelsen:

Sejlerskoleelever skal fremover betale kr. 200 udover det almindelige medlemskontingent.

Dette forslag gav stemmelighed, 8 stemmer for og 8 stemmer imod, hvorfor forslaget er nedstemt.

Forslag 4 fra bestyrelsen:

Vedligeholdelsesgebyret i forbindelse med benyttelse af klubjoller forhøjes med 100 %.

Forslaget gælder kun for Wayfarer jollerne og blev vedtaget med 15 stemmer for, ingen imod.

Forslag 5 fra bestyrelsen:

Alle aktive træner ansvarlige i HBS skal være medlem af klubben. Medlemsskab kan kun opnås ved betaling af kontingent.

Det blev besluttet at der skulle være 3 optimist træner ansvarlige og at disse skal være medlem af klubben. De vil dog få en erkendtlighed på kr. 300 for deres indsats. Dette forslag blev vedtaget med 8 stammer for og 2 stemmer imod.

Punkt 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
Gunnar Kondrup (genopstiller ikke).
Jørgen Jørgensen (genopstiller ikke).
Hardy Jørgensen.
Bruno Malzard.
Carsten Dyhre.

Grundet problemer med at finde nye bestyrelsesmedlemmer valgte Jørgen Jørgensen at fortsætte endnu et år i bestyrelsen.

Nyt medlem af bestyrelsen blev Bjarne Lindquist.

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter:
Ole Jørgensen.

Arne Søvig blev valgt som ny suppleant.

Punkt 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Ernst Henriksen.
Henning Vestergård.

Gunnar Kondrup blev valgt som ny revisor suppleant.

Punkt 10. Eventuelt

Under eventuelt blev der snakket en del omkring hobi-cat leje, samt andre ting omkring disse både. For detaljer henvises til hjemmesiden.

Der blev også talt om ombygningen af klubhuset, specielt omkring det nye bad/omklædningsrum som forventes bygget inden længe. Ingen beslutninger blev dog truffet, men de forskellige planer blev diskuteret.

Til slut vil bestyrelsen takke for en god generalforsamling og en speciel tak til Henriette for gløgg og æbleskiver.

Fortsat god vinter og god og godt nytår ønskes af
Carsten Dyhre
Bestyrelsesmedlem / Referent.


9/11-2000

Hobie Cats på Ho Bugt

Hobie Cat aktiviteterne på Ho Bugt tog fart i foråret 2000. Bruno’s og Poul Erik’s entusiasme for denne jolletype må have smittet, for ved starten af sæsonen var vi 5 aktive Hobie Cats. Fire Hobie-16 og en Hobie-14.

For at lære at sejle disse katamaraner fik Bruno arrangeret en træningsweekend i juli, hvor blandt andet Danmarksmestrene mødte op for at give os en lektion i trim og sejlads. Det blev en meget lærerig og hyggelig weekend. Se billederne fra træningsweekenden.

Ud over normal hyggesejlads, hvis man ellers kan kalde sejlads i en Hobie Cat for hyggesejlads, har vi haft træningssejladser (kapsejlads) hver torsdag.

Hobie Cat’ene er jævnligt til udenbys stævner rundt i landet, ligesom der holdes stævner på Ho Bugt med deltagelse fra andre havne.

Hobie Cat’en er en robust jolle uden noget svær og med et ror, der svinger op ved berøring med havbunden. Den er derfor særdeles velegnet til sejlads på Ho Bugts til tider svingende vanddybder. Da det også er en jolle, der kan sejle hurtigt (når der er vind nok), tiltrækker den unge sejlere, der er vokset fra optimisten. I løbet af sommeren har der været kontakt med tidligere optimistsejlere, der ikke længere var aktive sejlere.

Med hjælp fra forskellige fonde har klubben købt to Hobie Cat 16, der anvendes til øvelsessejlads og kapsejlads. Disse Hobies kan desuden lånes af klubmedlemmer med forødent kendskab til sejladsen.

Jens Peter Riber


7/11-2000

Hobie Cats stormer frem i HBS.

Fra vore Hobie Cat sejlere har vi fået nyt om deres trænings week-end.

Se artiklen og de dejlige billeder


7/11-2000

Fanø Rundt 2000 er tilføjet billeder, se 29/8-2000


5/11-2000

Nedenstående er pr. post sendt til HBS's medlemmer:

Esbjerg d. 2.11.00

Dagsorden
10.ordinære generalforsamling
Onsdag d. 22.11.00 kl. 19.30
i klubhuset

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder beslutning om bestyrelsens kontigentfrihed.

Fastsættelse af kontigentet

Behandling af indkomne forslag

Der er 5 forslag fra bestyrelsen, som behandles i rækkefølge (se bilag).

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
Gunnar Kondrup (genopstiller ikke).
Jørgen Jørgensen (genopstiller ikke).
Hardy Jørgensen.
Bruno Malzard.
Carsten Dyhre.

Valg af 2 suppleanter:
Ole Jørgensen.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Ernst Henriksen.
Henning Vestergård.

Eventuelt

Bilag med indkomne forslag:

Forslag 1 fra bestyrelsen:

Det foreslås, at mastemærkereglen bortfalder som garanti for gyldig ansvarsforsikring, men gælder fremover som synlig kvittering for medlemsskab og skal påklistres båden på et synligt sted dvs. på masten og, hvor en sådan ikke findes på agterspejl udenfor evt. pressenning.

Presenninger skal påføres sejlnr. eller medlemsnavn nærmest stævnen, således at identifikation er mulig.

Forslag 2 fra bestyrelsen:

Der laves en ny pladsregistrering i foråret 2001, hvoraf det fremgår, hvilke joller som ligger hvor. Bestyrelsen udarbejder en ny synlig måde og gennemfører den.

Forslag 3 fra bestyrelsen:

Sejlerskoleelever skal fremover betale kr. 200 udover det almindelige medlemskontingent.

Forslag 4 fra bestyrelsen:

Vedligeholdelsesgebyret i forbindelse med benyttelse af klubjoller forhøjes med 100 %.

Forslag 5 fra bestyrelsen:

Alle aktive træneransvarlige i HBS skal være medlem af klubben. Medlemsskab kan kun opnås ved betaling af kontingent.

Ovenstående forslag behandles på generalforsamlingen.

----------------------------------------------------------------------------------------  

HBS har egen hjemmeside på adressen: hbs.sailtime.dk.

På klubbens hjemmeside kan du følge klubbens aktiviteter og hvad der ellers sker i klubben. Siden opdateres jævnligt af vor webmaster: Hvis du vil sikre dig de sidste nyheder fra klubben kan du melde dig på klubbens mail-liste, som også redigeres af Jens Konge. Jens giver så en melding hver gang, der er nyt på hjemmesiden. Så send en mail til Jens og kom på listen.

Har du ikke pc med adgang til Internettet, kan du give Jens besked på tlf. 7512 1646 og få tilsendt månedsnyhederne pr. brev hver måned.

Med sejlerhilsen

og vel mødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen


5/11-2000

Oktober nyt

I Ungdomsafdelingen har Hardy, Henriette og en håndfuld andre aktive lavet ansøgninger til forskellige fonde m. h. p. at skaffe nogle penge til aktivitetsfremme af sejladsmuligheder for unge. Unge, som er blevet færdige med optimisterne. DET ER PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT BLEVET TIL I ALT 70.000 - i tilsagn fra forskellig fonde. Der blev søgt om penge til flerskrogsjoller - Hobie Cats - og Ungdomsudvalget, sejlere, forældre er med bestyrelsen blevet enige om, at der skal købes 2 Hobie Cats og det nødvendige tilbehør, så projektet er fremtidssikret og bæredygtigt. Enkelte forældre og deres børn havde ellers foreslået 405-joller eller andre mere ekstreme jolletyper. Men det ville være halsløs gerning at give sig ud i eksperimenter med sådanne special-joller, blot fordi nogle enkelte har store ambitioner på nogle få medlemmers vegne. Hvem husker ikke flipper-jollerne, som lå i haven - henslængt i flere år, indtil de blev solgt for en slik - fordi ingen gad bruge dem. Fartøjers egnethed i vort farvand er et væsentligt argument for at vælge Hobie Cats, som efter sigende er så robuste, at man faktisk kan sejle på stranden med dem. Om det er rigtigt, ved jeg ikke! Hobier vil med sikkerhed kunne tiltrække nye medlemmer.

De nuværende Hobie-ejere har lovet at stille viden, erfaring og ekspertise til rådighed for en ny generation af sejlere i Hobier. Hvem ved? Måske kunne der atter kommer gang i kapsejlads til afløsning af fordums tiders store Wayfarer-felter på trekantbane om onsdagen. Det ville da være herligt om dette kunne ske. For slet ikke at tale om en og anden Wayfarer-sejler måske kunne finde på at bytte sin Wayfarer med en Hobie Cat. En sejlerskole for Hobie Cats? Ja, det ville da også være et godt supplement/alternativ til Wayfarer-sejlerskolens succes. En succes, som har kørt hele sæsonen, hvor der kun har været 2 aflysninger af sejladser, og hvor sen-sæsonens sejladser har været på trekant-bane, som appetitvækker til rigtige kapsejladser med Wayfarer i næste sæson.

Sejlerskolen sluttede med kylling, pomes frites og løgnehistorier med udgangen af september, men starter op igen til vinter i pakhuset på havnen.

Jeg har drøftet tilsandingsproblemerne med kommunens forvaltning. Vej og Parkafdelingen mener ikke, det har noget med sandpåfyldingen at gøre, men vi var ikke enige om dette. Det vi dog kunne blive enige om var, at vinteren under alle omstændigheder vil gøre et eller andet ved problemet og, at vi ikke vil gøre mere i år. Dog aftalte jeg med Susanne Husted, at vi til næste år blot skal give lyd inden sæsonnen starter, hvis der skal ske noget med sandet.

Som skrevet andetsteds på denne side har vi haft en god standerstrygning med mange fremmødte medlemmer.

Vore lokaler på havnen vil i år alene kunne huse klubbens både, da en del af pladsen skal bruges til et mindre aflukke med plads til 2 optier eller 1 wayfarer, hvor der kan laves nødvendig varme til glasfiberarbejder i løbet af vinteren. Det samlede lokale er alt for stort til opvarmning, så derfor skal der skilles et mindre af - evt. med et stativ og pressenning. Desuden skal de to kommende Hobie-Cats + 1 spejderjolle placeres, men det er jo herligt med en klub i vækst og med aktivitet.

Den 30.10 kom så årets første storm, og det medførte en del aktivitet for at få bjerget de sidste joller fra pladsen. Vandstanden blev ikke helt så høj som forudsagt, men der var forhåbentligt ikke hverken folk eller joller som led overlast.

Husk der må ikke henstå joller i klubhaven i vinter.

Med sejlerhilsen

Gunnar


29/10-2000

Standerstrygning år 2000

Standerstrygningen i år blev nærmest, hvad man kan karakterisere som et sandt tilløbsstykke.

Det er mange år siden, at denne årligt tilbagevendende begivenhed har tiltrukket så mange sejlere, kommende sejlere og optimistforældre. En herlig stemning mellem 3 generationer. Det vidner om øget aktivitet i klubben, som dels skyldes en ihærdig indsat fra ungdomsafdelingen, optimistforældre, andre aktive og bestyrelsen. Det skyldes ikke mindst, at der i klubben hersker en god stemning. Alle fremmødte gik på med krum hals og deltog i arbejde med optagning af joller, spil og følgebåde m.m.

Formanden holdt sin sædvanlige tale, og i sin morgen-forvirring havde han glemt den nedskrevne og holdt derfor en improviseret snik-snak, som sluttede med ordene: "Tak for en god sæson, allesammen, god vinter og vel mødt til generalforsamlingen".

Det var planen, at Hobie-sejlere netop på denne dag skulle afgøre foråret og sommerens store strid og diskussionsemne: Hvem blandt klubbens Hobie-sejlere som er hurtigst. Samme fænomen, som kan ses blandt drenge, som kappes om, hvem, som kan tisse længst eller højest.

Derfor skulle der finde en ædel kappestid sted på vandet, altså klubmesterskab for Hobies. Vinden spillede dog et pus idet den blev borte.

Bruno svigtede dog ikke vore tilskuerforventninger om lidt action. Bruno og Lotte sendte datteren ud i kajakken, hvorefter Bruno til stor fryd for især de kvindelige tilskuere afklædte sig med stor ynde i Chippendale-stil og kastede sig ud i vandspejlet for at trække datter og kajak ind til land igen. Stripperkongens piger kunne godt blive inspireret af et sådant optrin. Alt gik heldigvis godt og det blev atter en god dag i klubbens række af aktive dage.

Med sejlerhilsen

Gunnar


22/10-2000

Standernedhaling

Sæsonen 2000

Lørdag d. 28/10 kl.10.00 i klubhuset

Efter standeren er taget ned, rigger vi af mm.

Klubben serverer pølsebord à la Jørgen og øl/vand efter afrigning.

HBS - hilsen Bestyrelsen


25/9-2000

Sejlerskolens sidste dag på vandet i år.

I aften fik sejlerskolens elever og instruktører atter en dejlig sejlads. Lyset svinder nu så tidligt om aftenen at vi stopper undervisningen for denne sæson, men vi er parate til at starte igen til foråret.

Aftenens sejlads fik et lille strejf af dramatik, idet een af eleverne pludselig befandt sig i det våde element. 'Mand over bord' manøvren blev straks iværksat, og i løbet af kort til var eleven atter ombord i en Wayfarer. Hændelsen gav på bedste vis eleverne en fornemmelse af hvad det vil sige at have 'en mand over bord', og gav samtidig et tydeligt indtryk af de sikkerheds mæssige fordele ved at der er flere både på vandet når der skal trænes. 

En instruktør.


18/9-2000

Idrætsnatten 2000

Igen i år var Idrætsnatten en succes. Arrangementet løb af stabelen ved Esbjerg Lystbådehavn, det nye Maritime Center.
Der var mange interesserede gæster på HBS's stand, og de første resultater har allerede vist sig.

Se billederne fra aftenen her!


1/9-2000

August nyt.

Hobie-afdelingen består nu af 5 Hobiecats i forskellig størrelse, og der er ved at være en betragtelig interesse for denne farvestrålende form for sejlads. Det er jo herligt og endnu mere herligt er det, at Ungdomsafdelingen har fået lovet kr. 40.000 fra henholdsvis Tuborg Fondet og Esbjerg Kommune til indkøb af 2 katamaraner til de unge, som er vokset ud af optimisterne. 20.000 fra hver. Det ville jo være rigtig godt for klubben, hvis vi kan holde lidt længere på de unge og have alternativer til Wayfarer-jollen, som nogle af de unge - helt uberettiget iøvrigt - opfatter som lidt af en "bedstefarjolle" eller "Olde-jolle".

Optimisterne sejler på livet løs og er til stævner næsten hele tiden. Alle sejlerne klarer sig flot og de har nu lovet - ligesom Hobie-sejlerne - at videregive de fine resultater på hjemmesiden!! Det har knebet lidt, men vil ændre sig til det bedre fremover - siger de.

Trappen op til klubhuset fra jollepladsen er nu udbedret, så den kan benyttes uden fare for brækkede lemmer. Næste skridt bliver så at flytte porten til opti-sejlrummet om til den vestre ende af sejlrummet. Der er endnu ikke nyt fra klubhusudvalget vedr. renovering, men mon ikke der sker noget i løbet af efteråret.

Fanø rundt blev ikke det store tilløbsstykke i år, men to joller deltog og nåede ikke helt rundt, idet dagen blev helt vindstille - 0-2 m/sek fra skiftende retninger. Og sådanne vindforhold kan ikke bringe selv den letteste og mest overriggede jolle rundt om Fanø! Bedre held næste år!

Idrætsnatten blev atter i år brugt som en mulighed for at promovere klubben sammen med de øvrige vandsportsklubber på havnen. Vi havde en udgave af de 5 mest gængse jolletyper i klubben dernede sammen med oplysningsmateriale og megen snak med interesserede folk, som måske er kommende medlemmer. Én har allerede være en tur ude med sejlerskolen.

Alfred Kaas Mindepokal blev afholdt d. 26.8. i en ændret form. I stedet for trekantbane blev der sejlet distancesejlads fra Hjerting til Ho samt fra Ho til Hjerting. Sejladsen i hård vind blev præget af "tyvstarter og ikke-startende", og det blev også de sædvanlige, som vandt - og tabte!

Sejlerskolen - klubbens vel nok mest aktive afdeling - er begyndt at øve kapsejlads på trekantbane, og det giver - ud over god øvelse, en mængde kaotiske situationer, herlige diskussioner, kloge råd, godt kammeratskab og pudsige episoder - en tilfredstillende fornemmelse af, at klubbens kapsejladsaktiviteter fra næste sæson vil vokse sig ud af det tidligere dødvande. Sejlere, som vil, kan endnu nå at få nogle dejlige mandagsaftener med deltagelse i sejlerskolen.

Det giver nogle værdifulde oplevelser til lagring i hukommelsen. Oplevelser som kan drages frem, når vintermørket sænker sig.

Selvom vejret ikke hele sommeren har været oplagt sejlervejr, får vi nu ganske givet en varm og tør periode, hvor vi får mulighed for at kompensensere for at vi måske sidder med en fornemmelse af, at vi ikke (igen?) fik sejlet det, vi gerne ville. Så ud med jollen, ikk´?

Rigtig god sæson-finale

til Jer alle.

Gunnar


29/8-2000

Fanø Rundt år 2000

SE BILLEDERNE

Den 13.8. var der planlagt Fanø Rundt. Den traditionelle langtur i HBS-regi, som giver deltagerne en dejlig oplevelse af sejlads i Vadehavet samt alt hvad det medfører af udfordringer i dette specielle farvand.

Mange gange tidligere er sejladsen blevet aflyst p. g. a. dårlige vejrforhold, men denne gang lovede vejrudsigten virkelig magsvejr. 5 meter/sek fra sydøst og masser af sol. Lige vejr til at nå rundt på en god dagstur og med alle klude sat. Tidevandet passede, hvis starten gik lidt i kl. 8, idet vi så kunne sejle med den sidste ebbe ud gennem grådyb og flodstrømmen ned langs Fanø vestkyst. Og med denne ind gennem den smalle rende rundt om Sønderho, hvor vi så ville indtage frokosten, inden turen så atter skulle gå tilbage ad Hjerting til. Ca halvvejs på østsiden af Fanø ville strømmen vende og vi ville få medstrøm tilbage til Hjerting Løb og modstrøm det sidste stykke. Til gengæld ville vi sejle slør og bruge spiler helt fra Sønderho til Hjerting.

Se, det var teorien, og som med så megen anden teori blev virkeligheden en anden.

Vi startede godt nok - to både - næsten planmæssigt. Ebbe og Per i W 5969 og Per, Vagn og undertegnede i W 3364. Efter en fin bidevindssejlads i medstrøm fra hjerting i 2 m/sek nåede vi ud i Grådyb - den kunstige rende mellem Esbjerg og Nordsøen. Kunstig fordi den, hvis den ikke konstant blev uddybet, ville flytte sig og sande til i løbet af få år.

Ebbe og Per i W 5969 trak ind under land ved Fanø for at drage fordel af idvandet idet tidevandsstrømmen nu vendte. W 3364 blev ude i modstrømmen, hvor der var mest vind. Lige nok til at holde spileren strakt. Dette viste sig at være en fordel idet vinden svandt mere og mere og folkene i W 5969 begyndte at sakke agterud. Jollerne sejlede godt nok gennem vandet, men den udsejlede distance over bunden var ikke noget at prale af. Vinden døede mere og mere hen, så der var ikke meget andet at gøre end eksperimentere med letlufts-trim og nyde sælerne, som i snesevis svømmede rundt om os for at hilse på - eller undersøge, hvad vi var for nogle løjerlige fisk. Vi drøftede om det var en slags søspejdere, som den flok på en hundrede stykker, der solede sig på Langli Flak, havde sendt ud for holde øje med os og vore hensigter.

Mellem Skallingen og Søren Jessens Sand døede vinden helt og vi var helt i strømmens vold. Heldigvis havde Vagn - med sin veludviklede intuition - sørget for at tage en motor med. Så da vi langt om længe erkendte, at vi drev baglæns med 3-4 knob, besluttede vi at bide i det sure æble og sætte motor. Vi larmede tilbage til Ebbe og Per for at høre om de ville med på slæb, hvorpå vi larmede over til Skallingen for at spise vores frokost dér. Den frokost havde vi planlagt at spise i Sønderho, men sådan blev det ikke. Efter frokost, hvor dovenskab og mæthed kom over os alle, blev kåd og ville give is i Nordby på Fanø.

Vi satte sejl og drog med den sidste brise ud i Grådyb. Der blev nu helt havblik, men strømmen førte os ind mod Esbjerg og de lokkende is i Nordby. Det vi troede var sirenesang viste sig at være mågeskrig i det fjerne. Deprimerede skuede vi horisonten rundt for at ane tegn på vind. Men der var ingen tegn på noget. Alle vindmøller i det fjerne stod stille og flimrede i solskinnet, men pludselig kom enkelte kattepoter til syne på vandspejlet. Vi opgav at sejle til Nordby efter is, men lod roret gå til styrbord for at se om vi da kunne sejle til Hjerting. Vi var ikke meget for at skulle starte motor igen. Den lugter fælt og larmer. Det var godt nok surt også at skulle vinke favel til en is. Efterhånden kom der dog vind nok til, at vi troede på at nå Hjerting for sejl. Strømmen var med så det lykkedes.

Da vi kom ind mødte vi nogle joller, som istedet for at satse på Fanø Rundt, havde været på Langli for at solbade og plukke lyng.

Til næste år vil vi nok starte lidt tidligere i forhold til lavvande, så vi kan være sikre på at nå ud af Grådyb og om på vestsiden af Fanø inden strømmen vender. Men det var måske godt nok, at vi ikke nåede derud denne gang!?

Gunnar


22/8-2000

ALFRED KAAS MINDEPOKAL

kapsejladsen sejles på lørdag d. 26/8 og vejrmeldingen lægger op til en dejlig dag på Ho Bugt, så du må ikke snyde dig selv for en god oplevelse.

Vi ses på bugten!
Formanden


10/8-2000

Fanø Rundt - SIDSTE NYT

Der er kommet melding om at mindst 2 Wayfarer agter at sejle Fanø Rundt som planlagt søndag 13. aug. Vi har ikke fået meldinger fra Hobie gruppen, men håber på deltagere.
Vejrmeldingen er ændret til 5 m/sec.
Gunnar


9/8-2000

RETTELSE

En vaks sejler har gjort os opmærksom på at "Idrætsnatten" ikke er 24. august men 25. august.

Det er rart at konstatere at der er nogle der bruger vore sider, og ikke mindst, gør os opmærksom når vi laver en af de svipsere det er nærmest umuligt at undgå.

Webmaster


9/8-2000

Fanø Rundt 13. august 2000

Der har i aften været snakket i Hjerting om muligheden for at komme Fanø Rundt på søndag. Der var enighed om at vejrmeldingen, der siger "skiftende - 3 m/sec", ikke egner sig til en tur som denne.

Der var udbredt stemning for at spise frokost på Langli. De der sejler derover regner med afgang mellem 11 og 12. Højvande kl. 14.55


6/8-2000

Gå ikke glip en af god sejleroplevelse. Deltag i Ho Bugt Sejlklubs tursejlads.

Fanø rundt

Søndag den 13. august 2000

Skippermøde kl.8.00 på jollepladsen.

Et morgendueligt tidspunkt, men vi skulle gerne afsted så tidligt, at vi kan være nogenlunde ude af Grådyb inden modstrømmen sætter ind efter lavvandet ca. kl. 8.45. Højvandet ventes kl. 14.56. Derfor sejler vi mod uret rundt, altså først udenom på lavvande, så indenom på højvande og medstrøm på turen hjemad gennem havneløbet.

Frokostpause i eller ved Sønderho.

Medbring selv mad og drikke.

Kryds fingre for godt vejr. Statistisk bliver turen aflyst ca. 3 udaf 4 gange.

Venlig hilsen

Sejladsudvalget

Ernst Henriksen Ebbe Kildsgaard

75131215 75179199


1/8-2000

Juni/Juli-nyt

Så er sommerferien ved at gå på hæld og der vil atter snart komme gang i klubbens aktiviteter igen. Husk lige aktivitetskalenderen.

En del af klubbens Wayfarer-sejlere har været i Rantzausminde i år for første gang, og lige netop i denne uge viste vejret og sommeren sig fra sin bedste side. Det glæder vi os til at læse om her på siden - os som ikke kunne deltage i år. Også en beretning fra de fine resultater i kapsejladsen derovre. Tillykke Ernst med førstepladsen. Se resultaterne her!

Der er kommet meddelelse fra kommunen om, at de starter udbedringen af trappen fra baghaven ned til jollepladsen i uge 31, så det vil blive lettere for os med sejl og grej at gå den vej ned på jollepladsen.

D. 29. og 30. juli blev der afholdt et lille HobieCat-stævne i klubben, hvor 80% af klubbens og en del udenbys Hobie-sejlere deltog. Vejret var rigtigt Hobie-vejr, så der blev rigtigt trænet og øvet i starter og stagvendinger m.m. Det var herligt atter at se mange sejl på vandet samtidig.

Jeg kan ikke lade være med at gøre opmærksom på Fanø Rundt d. 13. 8. 2000. Det er en sejlads som ikke har været afholdt i flere år. Måtte vi i år få brudt den kedelige tendens! Mød op og få en heldags oplevelse af de helt store.

Den 25. august skal vi deltage i Idrætsnatten på havnen, så de af Jer, som har lyst til at sejle lidt i og udenfor havnen og iøvrigt vil være med til at lave lidt PR for klubben må gerne henvende sig allerede nu til en af os fra bestyrelsen. Det gælder alle jolletyper!

Per Allerød har kundgjort, at der fra på næste mandag (7/8-2000) startes op med trekantbanesejlads på sejlerskolen som optakt til en rænesance for kapsejladser i HBS.

Med ønsker om en god og vejrstabil efterårssæson.

Mange W-hilsner

Gunnar


24/7-2000

Sejlerskolen

starter igen mandag d. 31/7-2000 kl. 18.00

Vel mødt til elever og trænere!

Skolechefen.


4/6-2000

Maj-nyt

Så er sæsonen i fuld gang og med det gode vejr i april og sommerens ankomst her i maj bliver det en formidabel sejlsæson. Mange har allerede været på adskillige ture på vandet.

Vi har indsendt en ansøgning til kommunen om at vores bagtrappe fra haven ned til stien bliver omlagt og dermed mindre stejl, så adgang til jollepladsen bliver nemmere især for de optimistsejlere, som skal bære tilriggede master ned til deres jolle, når det blæser lidt.

Sæsonnens første onsdagssejlads løb af stabelen d. 3.5. og her vandt Jørgen og jeg en suveræn sejr. Der var i alt (med lidt god vilje) 3 deltagende joller, hvoraf de to aldrig kom til start (på vandet), så det var en sejr med kamp til stregen. Om den tæller med i ranglisten skal vist afgøres senere. Vejret var ideelt til sejlads, så der gik I, som ikke var der, glip af det.

Lørdag d. 6.5. var en af de mange usædvanligt dejlige dage vi har haft her i april og maj. Kun lige netop vind til at kunne sejle stille ind i bugten og en klar himmel med bagende sol. Der var få joller på vandet og de kunne opleve Ho Bugt i sin allerdejligste skikkelse med masser af havfugle, fiskende splitterner som med elegante sving kastede sig i vandet efter frokosten, 27 solbadende sæler, som gjorde deres til at nedbryde ozonlaget over Ho Bugt ved at udlede deres tarmluft (fise) i kor, så det kunne høres over flere hundrede meter. En sælsom oplevelse!

Vi har fået svar fra kommunen vedr. bagtrappen, at det vil indgå i prioriteringen af det fremtidige arbejde og altså måske blive til noget snart.

Trim din båd-arrangementet var ikke den store deltager-magnet, men vi, som var der, fik en række meget værdifulde og gode tips af Ernst samt en herlig tur på vandet i den lette luft. Det er ikke tilfældigt, at Ernst har vundet et utal af kapsejladser og hans erfaring gennem mange år kan virkelig bruges til noget.

Katamaran-sejlerne i klubben har nu fået dispensation fra reglerne om sejlads i Vadehavet, hvor de p. g. a. en tilsyneladende administrativ fejl ikke måtte færdes. Det må de nu efter vores indsendelse af en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen. Katamaran-sejlerne vil iøvrigt indrette kontaineren med nogle reoler, hvor de kan opbevare deres sejl. Det skulle kunne medføre at kontaineren ikke er en rodebunke.

Kørevejen på jollepladsen skulle blive asfalteret her i løbet af sommeren, når kommunen alligevel skal igang med asfaltarbejder i området. Så når det sker, kunne det godt give lidt gener for os, men hvor meget og hvornår ved jeg endnu ikke.

Vi har iøvrigt fået en meddelelse fra kommunen om, at der sker en mindre ændring i afmærkningen i Ho Bugt. Brevet vil blive ophængt i klubhuset. Så vidt jeg kan forstå er der tale om genudlægning af den grønne bøje mellem Ådalen og Hjerting Strandhotel samt flytning af en rød bøje.

Desværre er den første kapsejlads - nemlig Barometersejladsen - gået i vasken, da årets første sommerstorm netop i denne weekend gik over landet. Men forhåbentligt vil vejret og sommeren vise sig fra sin milde side, når vi d. 12.6.00 har Distancesejlads.

Fortsat god sejlsæson til alle.

Med sejlerhilsen

Gunnar


29/5-2000

Ho Bugt Sejlklub er nu inde på www.esbjerg.dk med en Mini hjemmeside der fortæller lidt om klubben.

Du finder den under 'Kultur og Fritid' - 'Foreninger/Organisationer' - ' Sports og Idrætsforeninger' - 'Sejl og Søsportsklubber' - 'Ho Bugt Sejlklub'.
webmaster.


15/5-2000

HBS på ny Internet adresse.

Så ser det langt om længe ud til at være i orden med vores nye adresse, og jeg lægger HBS hjemmesiden ud i aften.

Den nye adresse er: www.hbs.sailtime.dk

Selvfølgelig regner jeg med at det virker, men skulle der opstå problemer kan du finde stedet på den gamle adresse lidt endnu. Jeg vil dog stoppe med at opdatere på den gamle adresse så snart jeg er sikker på at vi er "sejlende" på den nye adresse.
webmaster


30/4-2000

April-nyt

April startede med en kanon arbejdsdag, og det er sandelig er en fryd for øjet at beskue vore faciliteter efter indsatsen. STOR TAK til alle som deltog.

Sejlerskolen er nu ved at være klar til at gå på vandet. Deltagerne har gjort et stort stykke arbejde igen i år for at renovere jollerne og engagementet blandt sejlerskoleeleverne har da også været forbilledligt igen i år.

Den første onsdagssejlads står for døren allerede nu d. 3.5 og efterfølgende d. 8.5 bliver altså første dag, hvor sejlerskolen drager ud på bølgen blå.

Hvis der stadig er Wayfarer-joller, som ikke er klar og på plads kan det endnu nås til onsdagssejlads, og især til d. 14.5., hvor Ernst og Ebbe vil stille op til "Trim din båd". Et sådant arran-gement er lige netop rigtig godt inden sejladserne for alvor starter og især for de, som har planer om at deltage i Wayfarer DM, der i år foregår i Juelsminde. Det er så tæt på Esbjerg, at der givetvis er flere herfra, som vil deltage. Det ville være herligt om vi kunne stille op med en lille armada herfra, og det er et usædvanligt dejligt område at sejle i - lige udenfor Vejle Fjord.
Der er stadig mulighed for at få sin jolle ind i pakhuset i op til et par uger, hvis du skal ordne ting i tørvejr her lige inden sejlstart. Kontakt Gunnar Kondrup eller Jørgen Jørgensen, hvis du vil låne en nøgle.

Vi har sendt en ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen om dispensation for vore 4 katamaraner, så de legalt kan sejle i Vadehavet. Af en eller anden uforståelig grund må flerskrogsjoller ikke sejle dér, men der må være tale om en fejl! Katamaraner er godt nok hurtige, men har brug for meget vand for at få roret ned, så det kan ikke være fordi man har været bekymret for hurtig sejlads over lavt vand - det er nemlig fuldstændigt umuligt og tåbeligt - og sådan er vore medlemmer jo ikke.

Der er rigtigt gang i aktivitetskalenderne i forskellige jolletyper rundt omkring, og der er rigtig mange gode arrangementer for de typer vi har i HBS. Det ville være herligt om I ville skrive om jeres deltagelse til Jens Konge og nyhedssiden.

Claus Danielsen har lavet nye indmeldelsessedler, som hænger i klubhuset. Tag en af dem til naboen og hans/hendes børn, så de også får chancen for at få ligeså dejlige oplevelser på vandet som vi andre har. Hvis én og anden af Jer selv endnu ikke har betalt kontingentet, kan I lige netop nå det endnu. Der bliver ikke sendt yderligere rykkere ud.

Idrætsnatten bliver atter afholdt i august, hvor vi igen i år har planer om at lave lidt PR for HBS se aktivitetskalenderen. Hvis du har nogle gode idéer eller evt. har lyst til at deltage, så meld dig på banen. Det ville være godt om der kunne komme nye "fjæse" på banen og vise klubbens ansigt. I år foregår den maritime del af idrætsnatten i og omkring 4. bassin, så der bliver mulighed for at sejle med nogle joller i vandet. Det ville være flot, hvis vi kunne mønstre nogle af klubbens forskellige jolletyper - både de rappe og de lidt tungere - de er jo flottest på vandet, ik´.

I ønskes alle et godt og herligt forår med masser af sejlads.
Med sejlerhilsen
Gunnar


18/4-2000

Fra Esbjerg Kommune har vi fået følgende:

Afmærkning for sejlads i Hjerting Løb.........
......Forsvarsministeriet fastholder Farvandsvæsenets beslutning om ikke
længere at afholde udgifterne til vedligehold af de 9 dagsømærker.
Farvandsvæsenet stopper vedligeholdelsen pr. 31. december 1999.
Kultur- og Fritidsafdelingen har besluttet at betale Farvandsvæsenet for
vedligeholdelse af dagsømærke nr. 2,4,6,8, og 14 fra den 1. januar 2000.

Hertil bemærker formanden:

Der er tale om ændringer ved følgende bøjer:
2 = den røde bb bøje ved indsejlingen til Hjerting Løb fra Grådyb,som bevares.
De efterfølgende 3 røde bb bøjer er nr. 4,6 og 8, som bevares.
14 = den røde bøje mellem Hotel Hjerting og Langli, som bevares. Denne bøje kan med det blotte øje ses fra jollepladsen mod sydvest.
Det betyder, at de to grønne bøjer mellem Hotel Hjerting og Langli er fjernet sammen med to røde bøjer mellem Å-dalen og Langli Sand.

Se kort ophængt i klubhuset.

Gunnar


1/4-2000

Standerhejsning i   Ho Bugt Sejlklub

I et for begivenheden usædvanligt flot vejr afviklede vi i dag den traditionelle standerhejsning ved klubhuset i Hjerting.

Formanden fortalte lidt om den kommende sæson og udtalte ønske om godt sejlvejr og god tilslutning til klubbens aktiviteter, inden et par OPTIMIST sejlere hejste standeren (Se nedenfor).


Og så flot ser vores stander ud mod en blå forårshimmel.

Efter standerhejsningen var der "arbejdsdag", hvor både børn og voksne var i gang med at reparere og rydde op, så omgivelserne kan fremstå pænt og ordentligt fra sæsonens start.

Arbejde tærer, så ved middagstid var klubben vært ved et par stykker brød og en øl.
Alt i alt en vellykket dag.

Formandens velkomst til foråret:

Kære sejlere

Velkommen til standerhejsning og arbejdsdag.

Tænk engang. I dag skal vi sætte standere for første gang i et nyt årtusind. Og vi som i dag er samlet her, udgør den aktive kerne i klubben, og i tilgift får vi så denne oplevelse.

I dag overtager Esbjerg også havnen og dermed vort lokaleområde omkring vore lokaler dernede.

Er sådan en dag så egentligt noget særligt?

Nej, umiddelbart ligner den jo så mange andre forårsdage, standerhejsning-dage, arbejdsdage. Men dagen i dag er noget særligt. Ud over det med årtusindskiftet, fremtiden, og hvad den vil bringe, SÅ er det hævet over enhver tvivl, at FORÅRET nu er på vej.

At en ny sejlsæson står for døren!! Med alt hvad det vil indebære af herlige timer på vandet!

Vinteren har været grå og sur, og som I måske har set har jollepladsen fået sine tærsk af orkan og storm. Der er nok at tage fat på. Der har allerede været et par håndfulde sejlere ude og fjerne skarn én gang.

Og kommunen har haft sendt nogle herud med en gummiged for at hjælpe med alt det grove. Vi kan faktisk være glade for kommunens velvillighed overfor os. Vi har faktisk fået god støtte derfra de sidste par år.

Der er sket flere ting i klubben i vinterens løb. Jens Konge har lavet vor web-site færdig. Adressen står i klubhuset.

Lokalerne på havnen har været flittigt brugt af sejlerskolen og opti´erne.

Et lille hurtigt-arbejdende udvalg med Bruno i spidsen har arbejdet med renovering af klubhuset. Der er lavet tegninger om, hvad det vil indebære af ændringer. HUSET BLIVER IKKE STØRRE, men betydeligt bedre indrettet m.h.t. sanitære faciliteter m.m.

Det mere konkrete kan I få mere at vide om hos Bruno. Men atter har Esbjerg Kommune vist sin imødekommenhed. Lokalerne på havnen og vor aktivitet dér har medført, at vi er blevet mere synlige for kommunen nu, hvor vi også samarbejder med Esbjerg Roklub, - Dykkerklub og Esbjerg Søsport samt skoletjenesten. I den forløbne uge var jeg til et møde ang. evt. engagement i forbindelse med Cutty Sark Tall Ships Race i Esbjerg år 2001. Hvis nogen af jer har nogle gode, gale idéer til dette, vil jeg opfordre jer til at komme ud med dem.

Kørevejen på jollepladsen bliver efter alt at dømme asfalt-belagt over det hele, og vi er i færd med at færdiggøre nummerering af jollepladserne, så vi kan få mere styr på om alle joller tilhører medlemmer. Ikke-medlemmer bliver fjernet fra pladsen med hård hånd! Den samme skæbne vil overgå joller, som står uden gyldigt mastemærke.

Husk nu lige at fastgøre din jolle til jordspyd på din plads. Det er en enkel sag, at hamre 3 jernspyd ned i jorden med en muggert. En af de joller, som stod uden mastemærke og jordspyd endte som et vrag på Strandpromenaden d. 3.12.99, fordi ejerne tilsyneladende var helt ligeglade.

Vi har haft nogen dialog med Skov- og Naturstyrelsen om sejlads med catamaran-jolle i Ho Bugt. Det må man nemlig ikke iflg. gældende cirkulære. Og endnu engang vidner reglerne om, at det atter, efter et stykke gedigent, akademisk og rent teoretisk skrivebordsarbejde, er lykkedes nogle Aeksperter@ langt herfra, og med en fromhed, som grænser til selvforherligelse, at genere os almindelige naturelskere og sejlere, som under yderste hensyntagen til miljøet færdes i Ho Bugt.

Hvordan det ender, ved vi ikke endnu, men lad os nu nyde vore joller og håbe på vi snart får følgeskab af vore 3 kammerater i klubben, som har Hobie Cats.

Jeg vil ønske alle en god og sikker sæson og ønske os alle en rigtig god arbejdsdag.

Lad os nu få standeren op og få sagt skål og råbt hurra for HBS. Vi skal jo i gang med arbejdet!

HBS længe leve, hurra........


Marts nyheder

Der er ikke så meget nyt at sige om den forløbne måned.

Men flere og flere har sendt sin e-mail adresse til Jens (jenskonge@wayfarer.dk) og på den måde sikret sig en betydeligere tættere kontakt til bestyrelsen, webmaster og mange af de øvrige aktive i klubben.

I vore lokaler på havnen bliver der stillet 2 køleskabe op på trappe-repoen ved bagdøren. Desværre er det ikke køleskabe til kølige øl til os, men Steins Laboratorium og nogle miljøfolk, som skal bruge dem til at opbevare prøver i. Vi har tilladt, at de står der, da vi alligevel ikke bruger pladsen.

Jollepladsen er ryddet for skarn og hullerne bliver udbedret af os på arbejdsdagen eller af kommunen, når de laver kørevejen af asfalt.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at jollepladserne skal nummereres med en flise, så vi kan få bedre overblik over, hvilke både, som har ret til at ligge på pladsen og hvor. Sidste år var der både som uberettiget lå henlagt på pladsen. DET VIL VI IKKE HAVE, VEL?!

Den megen diskussion vedr. vandskisport i Ho Bugt er i fuld gang. Vi må se hvad det ender med, men forhåbentlig ikke en løsning, som går på tværs af vore ønsker. Vi synes i bestyrelsen,

at vandski og speedbåde hører hjemme i Grådyb og ikke i Ho Bugt, men det bliver vi nok aldrig enige med speedbådsracerne om.

Til slut vil jeg opfordre jer til netop i år, at få jollerne klargjort tidligt. Vejrprofeter har nemlig lovet, at sommeren i år starter allerede første maj med noget der ligner hedebølge. Og det ville jo være ærgerligt ikke at få hele sæsonnen med, ik´?

Hav et rigtigt dejligt forår, allesammen.

Med sejlerhilsen

Gunnar

P.S. Jeg kan altså ikke lade være! I dag (d. 1.4.) havde vi standerhejsning og arbejdsdag. Og hvilken dag! Hele 25 aktive seniorer og opti-forældre mødte op sammen med 6-7 optimiste + en håndfuld dejlige Asmårollinger@ med røde kinder og glimt i øjet. Derudover var der telefonisk afbud fra 4-5 af de øvrige aktive medlemmer. Det er SÅ DEJLIGT med så mange aktive, interesserede medlemmer, som stiller op til det praktiske arbejde med at få klubben til at fungere. Det blev også en supergod dag med masser af rengøring, oprydning, håndmadder, håndbajere, strålende forårsvejr og alt hvad der i øvrigt hører sig til på en arbejdsdag. Tak for en god dag til alle.


1/3-2000

19 - 21 maj 2000 kan du blive meget klogere

SWS/Farum Sejlklub får besøg af Mike McNamara, sejlmager fra England.
Der er tale om en trænings week-end, hvor du kan lære at trimme en Wayfarer så du kan få det optimale udbytte af din båd, hvadenten det gælder kapsejlads eller tursejlads.
Mange tror det er uden betydning med trimmet af båden, når man "bare" skal ligge og sejle lidt rundt "for sjov".
Det viser dig hurtigt, at selvom man bare sejler "for sjov", er det irriterende altid at være den der kommer allersidst - "bare næstsidst en gang imellem kunne da være meget sjovt".
Hvis det passer på dig, eller vil du lære om trim på højeste plan, kender jeg McNamara så godt, at jeg ved at han er parat til at tale (engelsk) med alle.

Der er selvfølgelig samtidig mulighed for at træffe ligesindede fra andre lokaliteter, og få et par hyggelige timer. Farum folkene plejer at være ganske fornøjelige at være sammen med.

Er du interesseret, kontakt Jesper A. Friis 44 95 43 14
eller se W-nyt januar 2000, side 15

W 1740 'RAS'


27/2-2000

Februar nyheder

Der er nu så småt ved at komme gang i vinteraktiviteterne i pakhuset på havnen. Der er dels nogle, som laver jolle og en enkelt - Egon Rasmussen - som eksperimenterer med at lave sin gamle Wayfarer om til en moderne Wayfarer World. Et spændende projekt, som nok kunne inspirere en og anden. Der kunne opstå nogle problemer omkring måling af jollen, men det gør jo ikke eksperimentet mindre spændende.

Jeg har nyligen talt med kommunen om, at de ønsker, Bruno og Tage har indsendt vedr. renovering af klubhuset, nu bliver behandlet i bureaukratimøllen, som det skal, og at vi får besked, når der er nyt.

Der er tegn i sol og måne på, at jollepladsen - i forbindelse med renovering efter orkanen får en "asfalt"-belægning på den gamle kørevej, så den ikke bliver ødelagt af stormflod og samtidig bliver bedre at færdes på med jollevogne.

Claus har sørget for tidevandskalendere, som ligger i klubhuset til fri afhentning.

I er velkomne til at kigge ned på havnen til klubaftnerne. Der er ikke noget specielt på programmet, men kom alligevel. Ikke nødvendigvis for at lave en masse arbejde, der er nemlig ikke mere end man selv vil. Kom ned og nyd din termokaffe sammen med os andre. Du vil altid blive inspireret til et eller andet, som lugter af forår, jolleklargøring, sejladser og fjerne kyster - og måske fremmede himmelstrøg og vanille-piger.

Sejlerskolen er gået igang med overhaling af klubjollerne.

Hvis du har nogle gode billeder, som du kunne tænke dig at få lagt ud på klubbens hjemmeside, kan du sende dem til Jens Konge (jenskonge@wayfarer.dk). Han er klubbens Web-master og står for hjemmesiden. På den kan du i øvrigt følge med i alt det spændende, som foregår i klubben. Den er absolut et besøg værd. Adressen på hjemmesiden er indtil videre: http://w1.1751.telia.com/~u175101514/pages/hbs/   (eksisterer ikke mere)

Aktivitetskalenderen bliver opdateret på hjemmesiden, så snart der er noget nyt.

Du kan også sikre dig sidste nyheder ved at sende din evt. e-mail adresse til Jens.

Hvis du får brug for lokalerne på havnen til klargøring af din båd kan du henvende dig til formanden eller kassereren.

Husk nu lige at betale kontigentet, så vi sparer at udsende rykkere. Det giver sådant et godt humør hos kassereren, og det letter hans arbejde betydeligt.

HBS-hilsen Formanden.

PS. Husk at kigge i 'Aktiviteter' og følg med i hvad og hvornår der foregår noget i klubben.

(red.)


30/1-2000

Januar nyheder

Forhåbentligt er alle kommet godt ind i det nye år(tusind). Klubben er i hvert fald. Der var stort fremmøde til den første klubaften i lokalerne på havnen. Der blev lavet en række aftaler omkring indretning af værkstedsmulighederne.
Der bliver lavet et arbejdsbord, og medlemmer kan booke sig ind i lokalerne for at lave udbedringer og reparationer på sin jolle. Men der bliver ikke købt nogen form for værktøj til lokalerne, da det er erfaringen, at noget sådant har det med ikke at du´, når man står og skal bruge det. Så du er nødt til at medbringe dit eget værktøj.
Du kan booke dig i lokalerne for en sammenhængende periode på højst 14 dage, men det skulle også være nok til de fleste reparationer. Der er udarbejdet nogle regler for brug af lokalerne, som skal overholdes, så flest muligt kan få glæde af dem.
Hvis du vil låne lokalerne, skal du henvende dig til Jørgen Jørgensen eller Gunnar Kondrup, som har de nøgler, du skal have for at komme ind i lokalet, men ring eller mail først, så du ikke kører forgæves. Optimisterne er gået i gang med at bruge rummet på havnen med aktivitet og hvis du vil vide mere om det kan du henvende dig til Hardy Jørgensen.

Et par håndfulde gæve sejlere har været ude og rydde op på pladsen. Der var skyllet en del strandskarn op som blev samlet og kørt i en container, som kommunen havde fået stillet op. Containeren kunne imidlertid kun rumme en 4. del, så vi må vel på ´en igen inden foråret kommer. I skrivende stund truer årtusindets første stormflod, så der kommer vel mere af slagsen.

I jauar blev jollepladsen indtaget af nogle entusiatiske motorbådsfolk, som ville lave en demonstration mod reglerne om, at der ikke må sejles på vandski i Ho Bugt. Arrangementet havde Ho Bugt Sejlklub intet med at gøre, men vi har da forståelse for at motorbådssejlere gerne vil have muligheder for at dyrke deres lidenskab. Vi synes også, at det ville være fint med nogle afmærkede områder, hvor de kan "lege". Især ville det være fint at den til tider farlige sejlads - mellem badende, sejlende, kajakkende og surfende del af Esbjerg og omegns befolkning, som benytter sig af Ho Bugt - kunne ophøre og finde sted på en anden position. Det er faktisk et under, at der endnu ikke er sket en alvorlig ulykke ud for stranden.

Der er nedsat et lille udvalg - foreløbig bestående af Bruno Malzard og Tage Kristensen - som vil arbejde med forbedring af vort klubhus. Hvis der er nogle blandt Jer medlemmer, som brænder efter at være med i sådan et projekt, så kontakt en af dem og aftal nærmere. Selve arbejdet er en længere proces, da det sker i tæt samarbejde med Kultur- og Fritidforvaltningen og vi ingen penge har - endnu. Men det er det lange seje træk, der virker bedst.

Der er fra et medlem fremkommet en idé om, afholde en klubweekend til sommer f. eks. ved Kolding Fjord - på en campingplads - for både optimister og Wayfarer-sejlere. Det er en rigtig god idé, men sådan en weekend kan for mig at se ikke umiddelbart puttes ind i kalenderen, da den er meget tætskrevet med aktiviteter i år. Selve idéen med at lave noget mere fælles på tværs af alder og jolletyper er så god, at jeg håber nogen vil arbejde videre med idéen. Jeg tror, vi gensidigt kunne give hinanden megen inspiration, glæde og fornøjelse. Det kunne også være at noget af den "ungdommelige foragt" for Wayfarerjoller kunne manes i søen. Det er faktisk en fantastisk kapsejladsjolle med masser af spræl i!!! Hvis man ellers kan sejle den!

Mange sejlerhilsner

Gunnar

 


Link til HBS-nyt 1999