HO BUGT SEJLKLUB

HBS-nyt 1999

Læs her hvad der skete i klubben:
Nyhederne ligger udskrevet i klubhuset i Hjerting snarest efter offentliggørelse her.

Retur til 'Sidste nyt'


20/12-1999

Ho Bugt Sejlklub sender alle medlemmer ønsket om en

Glædelig Jul og et Godt Nytår

vi glæder os til vi igen kan mødes til hyggelige stunder i vore lokaler
og - når vejret tillader - på Ho Bugt.

 

11/12-1999

Sidste nyt fra bestyrelsen

Puha! Vi må ikke klage over mangel på vind efter sådan en orkan, som kom ind over os her først i julemåneden. En enkelt Wayfarer (W7003) led en krank skæbne, da ejeren, som i mange måneder ikke har reageret på bestyrelsens henvendelse vedr. hans båd, ikke havde fjernet den fra pladsen i tide.

Der er gode grunde til at, at man tidligere har sat en deadline på 15.11 m.h.t. henliggen af jolle på pladsen. Denne jolle endte sine dage oppe på fortovet med ødelagt rig og skrog. Ærgerligt at skødesløshed medfører sådan noget sjusk.

Vi starter op med vinteraktivitet i Pakhuset på havnen efter jul (se aktivitetskalenderen).

Der er fastlagt datoer for aktiviteter i foråret så hæng allerede nu aktivitetskalenderen op på køleskabet, så du ikke glemmer, at din jolle er til at sejle i. Foråret kommer førend vi aner!!

Vi har i bestyrelsen lavet om på konstitueringen, således at Jørgen Jørgensen nu er kasserer og sekretær, så Hardy kan hellige sig arbejdet i ungdomsudvalget. Begge disse poster tager megen tid, men begge poster på én person tager al for megen tid.

Bruno bliver tovholder i et klubhus udvalg, så det er ham alle i interesserede i klubhusrenovering skal henvende jer til om det.

HUSK at sende din evt. e-mail adresse til sekretæren, så er du sikker på helt aktuelle nyheder.

Bestyrelsen vil hermed sige tak for i år, ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en god vinter, glædelig Jul og et rigtigt godt Nytår.

Bestyrelsen


Referat fra

9. ordinære generalforsamling

Onsdag den 24 november 1999

Kl. 1930

I klubhuset

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen hvor der var mødt 19 medlemmer incl. bestyrelsen.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Nielsen, der var ingen andre forslag. Per modtog valget.

Per konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Se nedenfor

3. Forelæggelse af regnskab for forløbene år.

Regnskabet blev gennemgået af Bruno Malzard, pga., kassererens fravær.

Der var spørgsmål til den forhøjede præmie til forsikring af jollerne. Forsikringen er steget pga. almindelige forhøjelser af præmier, og at der er tegnet en forsikring på den nye følgebåd.

Det kunne konstateres at der ikke havde været det antal medlemmer i det sidste regnskabsår som budgetteret. Ligeledes havde det været nødvendigt at indkøbe en ny følgebåd efter tyveri af en af de gamle, disse to faktorer har en væsentlig indflydelse på resultatet.

Der var en bred enighed om at klubbens økonomi ikke var god, der blev stillet forslag om lejeindtægt for lån af bådtrailere på linie med lejeindtægt for klubjollerne.

Det blev pålagt bestyrelsen at finde en pris på leje af bådtrailere.

Regnskabet blev godkendt

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder beslutning om bestyrelsens kontingentfrihed.

Budgettet blev gennemgået af Bruno Malzard. Budgettet for næste år er meget stramt pga. den aktuelle økonomiske situation.

Budgettet blev godkendt.

Der blev vedtaget at bestyrelsen skal være kontingentfri det næste regnskabsår.

5. Fastsættelse af kontingentet.

Kontingentet blev fastsat til det samme som sidste år.

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslaget om ændring af klubbladet til et månedligt nyhedsbrev der vil komme på HBS hjemmeside og fremlagt i klubhuset, blev forelagt af formanden. Medlemmerne kunne godt se at der var en besparelse i ikke at udsende bladet pr. post, og at det ville give en hurtigere kommunikation til medlemmerne. Der var dog medlemmer der syntes at det ikke ville være rimeligt at udsende bladet på denne måde da det ikke er alle der har adgang til Internettet.

Der var ingen klar beslutning på emnet, men bestyrelsen vil begynde at arbejde på at udsende nyhedsbrevet som foreslået for at få klarhed over om det er vejen frem.

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

Gunner Kondrup modtog genvalg og blev valgt

Jørgen Jørgensen modtog genvalg og blev valgt

Hardy Jørgensen modtog genvalg og blev valgt

Bruno Malzard. modtog genvalg og blev valgt

Carsten Dyhre modtog genvalg og blev valgt

Bestyrelsens konstituering: Se nedenfor

8. Valg af 2 suppleanter

Ole Jørgensen modtog genvalg og blev valgt

Arly Tinnesen blev valgt.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Ernst Henriksen modtog genvalg og blev valgt

Henning Vestergård modtog genvalg og blev valgt

Vagn Kramer blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Jens Konge fremviste HBS nye hjemmeside, og fortalte hvor siden var på Internettet, denne adresse er kun midlertidig og den vil lagt ud på en ny adresse når der er valgt en server

Per Allerød fortalte om klargøring af klubjollerne i det nye pakhus i Fiskerihavnen

Der var et forslag om at klippe hækken i haven ned så det var muligt at se vandet fra haven.

Dette blev dog afvist da det vil give et øget vindsus i haven.

Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet.

Referent: Jørgen Jørgensen


Bestyrelsens årsberetning:

Kære medlemmer.

1999 startede med et medlemsmøde sidste vinter, hvor Leif Kjær - Skov- og Naturstyrelsens reservatopsynsmand i Ho Bugt - mødte frem og fortalte om sit virke herude. Det var en god aften med mange fremmødte, og hvor der fra bestyrelsens side var lagt op til snak om klubbens fremtidige visioner i det ny århundrede.

Der var en lang række gode ideer til nye tiltag. Som så mange gange før var der stor interesse for at alle skulle indgå i klubbens aktiviteter, og da der fra bestyrelsens side blev opfordret til at alle interesserede skulle melde sig på banen som aktive og "ansvarlige" for tiltag svandt interessen og antallet af mødedeltagere ligeledes. Tilbage var så Tordenskjolds soldater, der som altid trækker læsset i klubben.

Sæsonen startede med et brag af en standerhejsning. Et brag fordi vi her oplevede at mange af klubbens medlemmer kom og gav et nap med i forhold til at få klargjort vore faciliteter i Hjerting. Der var en rigtig god stemning. Vi fik shinet klubhuset op med maling. I løbet af foråret blev stakittet renoveret og en låge sat op. Vort ønske var at "løfte" blikket lidt ud mod gaden. Vor genbo på den anden side af gaden tog initiativ til at klippe hækken (efter aftale med mig), da den havde taget hans havudsigt. Den klipning blev dog så grim og skæv, at vi har bedt kommunen om at foretage vedligehold af hækken fremover. Det skal genboen ikke gøre igen! Men alt i alt et udtryk for at vore klubfaciliteter tager sig lidt pænere ud.

Vore fortrædeligheder med rampen fortsatte ind i 1999, men vi fik faktisk etableret et fortrinligt samarbejde med Esbjerg Kommune desangående, selvom vi naturligvis var ved at være temmeligt utålmodige. Kulturforvaltningen viste sig dog meget imødekommende og hjælpsom.

MEN vi er endnu engang blevet bekræftet i: Ting tager tid, og når det er offentlige forvaltninger, som skal samarbejde og beslutte sig, tager ting overordentligt lang tid!

Lige inden sommerferien begyndte nogle betonfolk så at udbedre rampen, så den stod færdig midt på sommeren. Det var dejligt atter at kunne komme op og ned ad rampen uden ømme rygge, forstrakte muskler og efterfølgende kiropraktorbehandlinger. En stor TAK til Esbjerg Kommune for opbakningen i sagen.

Kommunens bygningskontor har i foråret beset vort klubhus og renoveret taget. Vi har ligeledes haft udsigt til renovering indendøre. Bestyrelsen har efterlyst aktive, som ville indgå i en arbejdsgruppe desangående. Ingen har meldt sig. Vi har ikke mindre end to brugte køkkener stående - det ene bedre end det andet - til erstatning for det gamle. Så der er nok at rive i. Men da ingen medlemmer melder sig på banen, bliver det ikke til noget. Den nuværende bestyrelse vil ikke være "tovholder" (læs slavepisker) i alt, som foregår i klubben, slet ikke i det som sagtens kan varetages af et par aktive, som gider gøre en indsats. Bestyrelsen er til gengæld altid villig til at bakke op om initiativer.

Aktive som gør en indsat er der et par håndfulde af. Og de gør en stor indsats. Det gjorde de også i det tidlige forår, da de to klub-Wayfarere blev sat i stand. Det har været af uvurderlig betydning for sejlerskolen og den næsten voldsomme aktivitet, som har været dér. Voldsom, fordi den står i skarp kontrast til onsdagssejladserne, som Ernst og Ebbe har søgt sat i gang. Trods deres flotte indsats er onsdagssejladserne nu så nedtonede at det næsten kun kan blive bedre i det nye år. Det er jeg overbevist om, at det bliver. For husk venner: Det er altid mørkest lige før daggry!

For de aktive, som gør en gedigen indsats for klubben ville det være en kærkommen håndsrækning fra alle de mere passive medlemmer, at de fremover viser lidt mere respekt for de regler (både de skrevne og uskrevne), som de selv har været med til at vedtage og på den måde også har indflydelse på. Respekt på den måde, at de gør bare en liden indsats for at overholde dem. Det er urimeligt, at medlemmer parkerer grej i haven, låner trailere eller tilbehør til disse uden aftaler, ikke sørger for mastemærker, ikke betaler kontingent til tiden, ikke sørger for den nødvendige fastnagling af joller etc., etc. Der er ikke mange muligheder for at sanktionere, men der altså ikke noget at sige til, at mange aktive ikke længere gider gøre noget.

Vi lavede en mastemærkekontrol i foråret, hvor vi på adskillige både gjorde opmærksom på manglen af mastemærket. Flere af disse bådes ejere havde den frækhed at blive sure over bestyrelsens handling! Som om vi i bestyrelsen synes der er nogen som helst fornøjelse i at rende rundt og spille politibetjent overfor voksne mennesker! Vi er faktisk ret trætte af det, skulle jeg hilse at sige.

Vi har oplevet tilgang af nye medlemmer, men desværre også afgang af gamle medlemmer. Vort medlemstal ligger på ca. 100. Heldigvis er der i opti-afdelingen godt gang i aktiviteterne, så vi som klub kan siges at leve fuldt ud op til vores formålsparagraf i alle henseender. Det er faktisk ret flot. At vort budget hvad medlemmer angår har været skudt over mål er så en anden sag.

Det er begrænset hvad der har været af hærværk og tyverier. Jeg er faktisk ikke bekendt med noget. Og så har vi fået lokaler på havnen. Vi er i bestyrelsen endnu uafklarede med regler for brugen, MEN der bliver aktiviteter til vinter på den måde, at medlemmer efter aftale med Jørgen Jørgensen eller mig kan reparere på sin jolle i værkstedet - og altså låne en nøgle i ca. 14 dage til benyttelse. Der vil også blive nogle værkstedsaftner for alle. Interesserede skal kontakte os for nærmere aftaler. Alt hvad klubben har af joller - undtagen følgebåde - står dernede nu, og det er rigtigt godt, at de er i tørvejr. Det har også tømt ud i haven. Sejlerskolen starter op i februar med klargøring og trimning af klubbåde. Den endelige dato fastsætter Per Allerød.

Vi har investeret i en ny klubfølgebåd, og den har været god for opti´erne. Klubbens økonomi er ikke god, men løber rundt. Der har været gjort nogle forsøg på at skaffe sponsorstøtte til juniorafdelingen, men det har vist ikke rigtigt givet andet end smukke ord. Hvis der skal skaffes sponsormidler til yderligere fornyelser i klubben skal der arbejdes målrettet over længere tid. Der skal tillige søges sponsorer til nye tiltag og ikke den daglige drift. Det skal der også være nogle aktive, interesserede medlemmer til at tage sig af, da det ligger hinsides bestyrelsens formåen. Alle vi i bestyrelsen synes, at vi bruger al den tid vi overhovedet har til overs, når familiære forpligtelser m. m. er tilgodeset, så hvis der er ønsker om mere aktivitet og nye tiltag i klubben er det nødvendigt at de medlemmer, som selv ønsker "mere gang i den" kommer på banen og tager initiativer. Der er selvfølgelig også mulighed for at vælge en ny bestyrelse just i dag. Vi er alle på valg.

Vi har fra bestyrelsen udtrykt vor bekymring over den stigende ulovlige færdsel på vandet i Ho Bugt. Vi synes, det er tåbeligt at have regler som ikke håndhæves.

Vor frygt er, at når myndighederne ikke kan håndhæve forbud mod vandski, hurtig sejlads m. m. kan det ende med et totalforbud, som tillige vil ramme os. Det er jo ikke vores måde at sejle på, som generer sæler, forurener etc. etc. Men vi frygter at myndighederne ikke kan/vil nuanceret omkring dette, så derfor vil jeg opfrodre Jer alle til at møde op i Musikhuset d. 9.12, hvor der skal være et stort møde om Vadehavet med alt hvad der kan siges om dette. Mødet arrangeres af Amterne.

Endelig har vi i bestyrelsen arbejdet med at få vor klub ud på Internettet. D.v.s., at det rent faktisk er Jens Konge, som har lavet arbejdet, som er blevet til en flot hjemmeside med alskens information om klubben. Den foreløbige adresse på HBS-hjemmesiden er:

http://w1.1751.telia.com/~u175101514/pages/hbs/

På denne adresse kan du se det foreløbige resultat af Jens´ arbejde, og det er bestyrelsen ønske og forhåbning, at den sammen med en månedlig enkeltside kan erstatte det nuværende nyhedsbrev, da vi mener det nuværende dels er for dyrt og dels har udspillet sin rolle.

Det har været en travl fornøjelse at sidde i bestyrelsen. Vi har fornemmet god opbakning fra en række medlemmer, og det ville være herligt om denne opbakning kunne forstærkes yderligere og også komme den nye bestyrelse til gavn.

Til slut i denne beretning, som er dejligt krydret med sure opstød fra den siddende bestyrelse, vil jeg dog på den siddende bestyrelses vegne sige tak til alle medlemmer. Alle aktive - fra den yngste optimist til den ældste jollesejler. Til aktive forældre, som er med i deres børns færden. Til sejlerkoner/-mænd, som tålmodigt bærer over med magens last. Til vore samarbejdspartnere.

Bestyrelsen ønsker alle en god vinter. Vi mødes måske i lokalerne på havnen i løbet af vinteren. Ellers på gensyn næste år, og følg nu med i aktivitetskalenderen på Nettet.

Bestyrelsen.


11/12-1999

Formanden skriver:

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

  • •Formand + sekretær: Gunnar Kondrup
  • •Næstformand: Bruno Malzard
  • •Ungdomsudvalg: Hardy Jørgensen
  • •Kasserer: Jørgen Jørgensen
  • •Bestyrelsesmedlem: Carsten Dyhre

 

5/9-1999, "Distancesejlads"
Plac W nr Besætning 1. sejl. 2. sejl. Total
1 5942 Ernst Henriksen
Brian Madsen
1 1 2
2 1740 Jens Konge
Inge Konge
3 2 5
3 5969 Ebbe Kildsgaard 2 4 6
4 6300 Per Nielsen
Vagn Krammer
6 3 9
5 3364 Gunnar Kondrup
Per Viltrup
5 5 10
6 9232 Philip Wodka
Jim Daniels
4 DNS 11
 

25/11-99.
På generalforsamlingen 24/11-99 blev det besluttet at HBS-nyt kun skal udsendes på papir til medlemmerne een gang om året. Dette vil ske sidst på sæsonen, kort før generalforsamlingen.

Denne ændring laves af flere grunde:

  1. Vi kan spare store udgifter til mangfoldiggørelse og porto.
  2. Vi undgår at sende vore publikationer til medlemmer der  kun har besværet med at bære dem ud i skraldespanden.
  3. Vi kan hurtigt få forbindelse til de medlemmer der er interesserede i at deltage i klublivet.

Vi starter siden som den ser ud her, d.v.s. nye meddelelser sættes ind i toppen af siden så det gamle stof trykkes nedenud af siden.
Når siden begynder at blive for tung vil de ældste nyheder blive fjernet.

Nyheder vil løbende blive offentliggjort på dette sted samt på skrift ved fremlæggelse i klubhuset.

Har du ikke mulighed for at følge med på internettet kan du kontakte bestyrelsen og få en aftale om underretning ad andre kanaler. (Post, telefon el.lign.)

Er du interesseret i at få nyheder pr. e-mail kan du skrive til mig på jenskonge@wayfarer.dk så vil jeg formidle at du kommer med på en mailingliste som vi agter at oprette.

Da HBS hjemmesiden ikke er på sin endelige plads og endnu ikke er officielt åbnet, kan der være oplysninger (som f.eks. denne), der ikke er godkendt af bestyrelsen og derfor kan komme til at se anderledes ud i den endelige udformning.

Jens Konge